"Davacıya ait işyerinin davalı ve göstereceği kişilere satılması karşılığı davalının davaya konu dört adet mesken satışının verilmesi" konusundaki sözleşmeden kaynaklı kira kaybı zararının tazminine ilişkin davada görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu (TTK 4/1-a)-  "Uyuşmazlığın tartışmasız bir şekilde ticari mahiyette olmaması, ticari ihtilaftan 17 sene sonra görev bozması yapmanın usul ekonomisi ilkelerine aykırı düşmesi nedeniyle işin esasına dair temyiz incelemesi yapılması gerektiği" görüşünün kabul edilmediği-

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.01.2016 tarih ve 2012/588 E. - 2016/18 K. sayılı kararın duruşmalı olarak Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalılar Ş. Hazır Beton İmalatı Motorlu Araçlar Akary ...