HMK mad. 371/2 ve 319 uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı definde bulunulabileceği, süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacının 'açıkça muvafakat etmesi' gerekeceği, başka bir anlatımla süre geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı define davacı taraf muvafakat etmez ise, zamanaşımı definin dikkate alınmayacağı- Karar başlığında kapatılan Belediye ile İl Özel İdaresinin iki ayrı davalı gibi gösterilmesi infazda tereddüt yaratır mahiyette olduğundan isabetli bulunmadığı-

Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, işçinin Ulukışla Belediyesinde çalıştığını, Belediyenin 15.12.2006 - 14.12.2009 ve 15.12.2009 - 14.12.2011 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmelerinin 40.maddesi gereğince uygulanması gereken ücret zamlarının uy ...