Belediye encümeni tarafından yapılan belediyeye ait taşınmaz satışlarının geçerli olabilmesi için belediye meclisince belediye encümenine yetki verilmiş olması gerekeceği-
Bankacılık işleminden kaynaklanan alacak istemi-
Trafik kazası sonucu gerçekleşen ölüm nedeniyle talep edilen destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-
Hükme esas alınan aktüer bilirkişi raporu ve Uyuşmazlık Hakem Heyetince verilen ara kararların tebligat yasasına uygun olarak davalı vekiline tebliği ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Anayasa'nın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenilme hakkının ihlali ile karar verilmesinin isabetli olmadığı-
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemi- Hasar miktarı tespit edilirken, aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekonomik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse aracın kaza tarihi itibariyle 2. el piyasa rayiç değerinden sovtaj bedelinin mahsubu ile gerçek zarar miktarının hesaplanması ve raporda bu miktarların kalem kalem belirtilmesi gerektiği- Eldeki dosyanın ek dava niteliğinde olduğu, ilk başvuruya ilişkin Heyet kararının bozulduğu, dolayısıyla iş bu dava yönünden o dosyada belirlenen tazminat miktarının kesinleşmiş kabul edilemeyeceği-
Katkı payı alacağı ve katılma alacağı isteğine ilişkin davada, mahkemece katkı payı alacağı yönünden dava di­lekçesinde talep dikkate alınarak dava tarihinden geçerli olarak faize hükmedilmesi gerekeceği-
Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemi-
E.ya ilişkin hüküm içermeyen ilamların «ilamlı takip» konusu yapılamayacağı–

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.