İpotek tesisi, muris muvazaaasına yönelik olan davadan ve tedbir kararından önce tapu kaydına işlenmiş olup, davalı banka ile kayıt maliki arasında el ve işbirliği kanıtlanamamış olduğundan, “tapu sicilinin açıklığı prensibi”nin (TMK. mad. 1020) davalı banka lehine hak sağlayacağı ve ipotek ile haciz şerhlerinin terkinine yönelik bankaya karşı açılan davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “ipotek ve haciz şerhleri terkini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 08.03.2011 gün ve  2010/641 E-2011/101 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Maliye Ba ...