Davanın hak düşürücü süreden reddine dair ilk kararın Özel Dairece yargılama giderlerine hasren bozulması ve mahkemece anılan bozma kararına uyulması nedeniyle davalı yararına usulî kazanılmış hak oluşup oluşmadığı, burada varılacak sonuca göre 25.02.2009 tarihli ve 5841 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 21.06.1987 tarihli 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen cümlenin ve 3. maddesiyle 3402 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 10. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline dair Anayasa Mahkemesinin 12.05.2011 tarihli ve 2009/31 E., 2011/77 K. sayılı kararının eldeki davaya uygulanıp uygulanamayacağı-
Teminat mektubunun içeriği incelendiğinde; dosya borcunu ödemeye yönelik olmadığının ve yine kesin ve süresiz de olmadığının anlaşıldığı, dolayısı ile hacizlerin kaldırılması kararının yerinde olmadığından şikayetin kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin kararın iptaline karar verilmesi gerekeceği-
Davacı tarafın önceki tarihte TPE nezdinde tescilli markalarına dayalı olarak 556 sayılı KHK’nın 8/1-b. ve 42. maddeleri uyarınca davalı adına oluşturulan marka tescilinin hükümsüzlüğü istemi-
11. HD. 18.04.2016 T. E: 2015/9579, K: 4270-
Sanık hakkında müştekinin yaşlılığından ve yalnızlığından istifade ederek aldığı vekaletnameler ile paralarını kullanma eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı, müştekiye bir takım yalanlar ile senet imzalattığı, bu senedi de imzaya koyarak haciz işlemi yaptığı yaptığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasına karar verildiği- Davalı alacaklı hakkında takibe konu bono nedeni ile dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verilmiş bulunmasına göre HMK'nın 209.maddesi gereğince tedbir talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verilmesi gerektiği-
Uyuşmazlığın suya el atmanın önlenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının temyizine ilişkin olduğu, uyuşmazlık suyun tutularak depolanması ve bırakılmasından kaynaklandığına göre, davalının HES işletimi ile ilgili olarak resmi kurumlarla yaptığı sözleşmeler, proje, su tutma ve bırakma konusundaki tesisleri ve işletimi ile sözleşme ve ek sözleşme hükümlerinin birlikte değerlendirilerek; aralarında üniversitelerden belirlenecek HES uzmanı da bulunan bilirkişi heyeti aracılığıyla; sözleşmeye uygun veya aykırı su tutulup tutulmadığının, tutulan su miktarının sözleşmeye ve projeye uygun olup olmadığının, su tutma ve bırakılma mevsim ve saatlerinin sulama için elverişli olup olmadığının belirlenmesi yönünden suyun tutulması ve bırakılması olgularının, zaman, yer, nitelik ve sözleşmeye uygunluk yönlerinden incelenerek tedbir istemi hakkında karar verilmesinin gerektiği-
E.ya ait bir hüküm içermeyen ilâmın (hakkında takip yapılan aleyhine verilmiş bir tahsil hükmü varmışcasına) icraya konulamayacağı–
MK.89 uyarınca açılan «derneğin feshi» davalarında, C. savcısının “davacı” sıfatıyla duruşmada hazır bulundurulmasına gerek bulunmadığı–
Müflis şirketle ilgili asliye ticaret mahkemesinin iflasın ertelemesi davasında İİK. 179/b gereğince ihtiyati tedbir kararı verildiği, davacı tarafın alacağının dayanağını teşkil eden icra takiplerinin bir kısmının, tedbir kararı verilen tarihten sonra başlatıldığı ve müflisin daha sonra iflasına karar verildiği anlaşıldığından, mahkemece, ihtiyati tedbir kararından sonra başlatılıp, davalı şirketin şikayet yoluna başvurması üzerine iptaline karar verilen icra takipleri ile ilgili masraf ve vekalet ücretinin kayıt ve kabul istenen alacağa eklenmemesi gerektiği-
İİK’nun 72/4 maddesine göre; “Dava, alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde %40’tan aşağı tayin edilemez.” . Davalı alacaklı yararına anılan yasa hükmünde belirtilen tazminat koşulları oluştuğu halde, mahkemece tazminata hükmedilmemiş olmasının bozmayı gerektireceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.