6183 s. K. mad. 24 vd. uyarınca muvazaalı olarak yapılan temlik işleminin iptali talebiyle açılan davada, borçlu davalının alacaklısı olduğu icra takip dosyasında icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu kararın kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılarak, kararın kesinleşmiş olması halinde tasarrufun iptaline konu olabilecek geçerli bir icra takibinin dolayısıyla temlik işleminin varlığından söz edilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerektiği-

Davacı vekili, davalı M. G.in müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları İcra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığını, an­cak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait alacağı diğer davalıya temlik ettiğ ...