İyiniyetli olmayan zilyedin, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorunda olduğu- Daireyi teslim alıp kullanmaya başladıklarında iyiniyetli olan davalıların ancak yüklenici ve arsa sahibi kooperatif aleyhine açtıkları tapu iptali ve tescil davasının reddiyle kötüniyetli duruma düşecekleri, bu davanın reddinden önce açılan davada taşınmazın kullanımı henüz kötüniyete dayanmadığından davacı kooperatifin ecrimisil talebinin reddedilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "haksız işgal tazminatı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 28.12.2009 gün ve 2007/283 E.,2009/709 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafınd ...