Kooperatif tarafından taşınmazın ortağa tahsisinin, mülkiyeti geçiren bir işlem olmayıp, kooperatifle olan iç ilişkide bir hak bahşeden ve koşulları oluştuğunda kooperatife karşı tapu iptal ve tescil talebinde bulunma hakkı yanında ortağa, tahsis hakkına karşı yapılan haksız saldırılarda üçüncü kişilere karşı, tahsis önceliğinin ve dairenin tespiti ya da müdahalenin men'i ve ecrimisil davası açmaya izin veren bir hak olduğu-

Taraflar arasındaki “genel kurul kararlarının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 13.03.2012 gün ve 2008/162 E., 2012/56 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tar ...