Hakkında iflasın tesbiti ve ertelenmesi davası ikame edilmiş olan üçüncü kişi hakkında usulsüz yapılan haczin kaldırılmasına ilişkin istemin şikayet mahiyetinde olduğu, mahkemece istihkak davası olarak nitelendirilmesinin isabetsiz olduğu-
Başkasının borcu nedeniyle 3. kişinin malına konulan haciz sonucu uğranılan zararın tazmini davasının, tüm haciz koyanlara değil, satışı isteyip malları sattırana yöneltilmesi gerekeceği-
Meskeniyet şikayeti üzerine icra mahkemesince yetkisizlik kararı verilmesinden sonra HMK.nun 20/1 maddesinde öngörülen 2 haftalık süre geçtikten sonra dosyanın alacaklı tarafından yetkili icra mahkemesine gönderilmesinin istenmiş olması halinde, mahkemece re’sen “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi gerekeceği-
Duruşma davetiyesinin davacı vekiline usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması halinde duruşmaya gelmediğinden bahisle «dosyanın işlemden kaldırılmasına» karar verilemeyeceği—
Karı kocanın birbirine karşı açtıkları boşanma davalarının derdest sayılabilme koşulları–
Menfi tespit davası-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-
Sözleşmenin iptali davalarının-
Kişiye ski sıkıya bağlı haklardan olan soyadı değişikliği davasının vekil aracı­lığı ile açılabilmesi için vekile verilen vekâletnamede özel yetkinin olması gerekeceği-
Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ise kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince tespit edilecek taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili isteği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.