Bir başka mahkemede görülen, davacının taraf olduğu ve tapuyu doğrudan ilgilendiren diğer bir davanın yargılaması sırasında; tapu kaydında kayıt maliklerinin soyadlarının yer almadığına dair eksiklik saptanmış olduğundan ve tapu kaydındaki bu eksiğin giderilmesi de yeni bir hüküm tesisini gerektirdiğinden, bu konuda dava açılmak üzere, mahkemece yetki verilen davacı idarenin, kaydın düzeltilmesi için açtığı davanın -idarenin malik olmamasına karşın- dinlenmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapuda kayıt tashihi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon Asliye 3. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 5.4.2011 gün ve 2010/206 E. 2011/84 K. sayılı kararın incelenmesi tarafların vekilleri tarafında ...