Davalının sonraki tarihte kısıtlanmış olmasının, öncesinde temyiz kudretinin var olduğunu göstermeyeceği; mahkemece; davalının gerek vekaletname tanzimi gerekse de satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi tarihlerinde temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığı yöntemince araştırılması gerektiği

Taraflar arasındaki "Tapu iptali ve tescil, tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bandırma Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.3.2010 gün ve 44-96 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından is ...