Kademeli davalarda bu davaların niteliği gereği her iki istek konusunda mahkemece olumlu hüküm kurulması olanaksız olduğundan, tapu iptali ve tescil davası kabul edildiği takdirde alacak konusunda hüküm kurulmasının mümkün olmayacağı-

Davacı-karşı davalı Ş. vekili, davalı Ş. babası O. K.'in ölümü sonrası taksimen kalan 1575 ada 13 parselde 30 m2 miktarındaki (kırtasiye dükkanı) bağımsız bölümü 10.02.1993 tarihli satış senedi ve 10.02.1993 tarihli taahhütname başlıklı sözleşme ile ...