Tapu iptali ve tescil davasında, eldeki dava ile kesin hüküm oluşturduğu kabul edilen davanın hukuki sebebi aynı olmadığından kesin hüküm şartlarının varlığından söz edilemeyeceği-

Davacı dava dilekçesinde; babasından intikal eden ve mirasçılar arasında yapılan taksimde kendisine düşen, 30 yıldan beri zilyetliği  altında bulunan  taşınmazın kadastro çalışmaları sonucunda  101 ada 8 parsel sayısı ile  davalı  R. Sanatçı adına  t ...