Kadastro tespit tarihi itibarıyla kazanmaya yeterli zilyetlik süresi dolmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “Tapu İptali ve Tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ü.iye 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın “kabulüne” dair verilen 27/12/2007 gün ve 2007/106-648 sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından iste ...