Mahkemece, yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki sözleşmesinin feshi için ............... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava ve ........... Tüketici Mahkemesi'nde açılan tapu iptal ve tescil davası bekletici mesele yapılarak, bu davalar sonuçlandıktan sonra her iki tarafın şahsi hakkından hangisine değer verileceği belirlenerek bir karar verilmesi gerekeceği-

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 16.06.2015 gününde verilen dilekçe ile şahsi hakka dayalı elatmanın önlenmesi ve ecrimisil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 23.02.2016 günlü hükmün Yargıta ...