Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davası-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı, TBK mad. 113 uyarınca öncelikle aynen ifa mümkün olmadığı takdirde nama ifa istemine ilişkin olup, dava tarihindeki harca esas değer de dikkate alındığında uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği dikkate alınarak HMK mad. 114/1-c ve 115 uyarınca görev şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
Taraflar arasındaki tazminat ve alacak davaları-
6. HD. 01.12.2022 T. E: 2021/6511, K: 5609
Taraflar arasındaki alacak davası-
Mahkemece, yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki sözleşmesinin feshi için ............... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava ve ........... Tüketici Mahkemesi'nde açılan tapu iptal ve tescil davası bekletici mesele yapılarak, bu davalar sonuçlandıktan sonra her iki tarafın şahsi hakkından hangisine değer verileceği belirlenerek bir karar verilmesi gerekeceği-
Sözleşmenin iptali davalarının-
Mahkemece duruşma oturumunda tahkikatın bittiği tefhim edilmeden (HMK. mad. 184) ve sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması amacı ile davet hususu (HMK. mad. 186) yerine getirilmeden, davalı vekilinin mazereti de reddedilerek, yokluğunda karar verilmiş olmasının bozma sebebi olduğu-
Tapu iptali tescil, alacak davası-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.