Takibe konu senedin teminat olarak verildiği ve senet bedelinin tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiğinden bahisle borçlunun itirazı kabul edildiğine ve dolayısıyla borcun esasına girilmediğine göre alacaklının tazminat ile sorumlu tutulmaması doğru ise de İİK'nın 169/a maddesinin 5. fıkrası gereğince "takibin durdurulmasına" karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olup, bu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığı-

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, yetki itirazı ile takip dayanağı senedin kredi sözleşmesine ...