2014 yılı için değeri 1.272.19 TL’ nin altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuru zorunlu olup, dava tarihi itibariyle uyuşmazlık miktarının 1.250,00 TL olduğu, ıslah edilen miktarın ise kısmi dava açılamayacağı düşünülerek dikkate alınmadığı gerekçesiyle görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği- Davacı, dava açarken ekspertiz ücretine ilişkin olarak fazlaya dair haklarını saklı tutmuş olup, uyuşmazlık miktarının da 1.850,00 TL olduğu anlaşılmasına göre; mahkemece, işin esasına girilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay C. Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak ...