Sigortalı tüketicinin de menfaati olduğundan dolayı sigorta primi kesintisinin haksız şart olarak kabul edilemeyeceği, davalının sigorta poliçelerini ibraz edip etmediği ve sigortaya ilişkin poliçelerin varlığının araştırılarak davalının ibraz ettiği sigorta poliçe ve prim tahsilat bedelleri dışında kalan masraflar yönünden dosya kapsamına uygun bir karar verilmesi gerekeceği - Banka tarafından ödemesinin yapıldığı ileri sürülen ve buna ilişkin olarak faturası ibraz edilen ekspertiz incelemesi sonucu, davalı Banka tarafından yaptırılan ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen miktarın iadesi isteminin reddine karar verilmesi gerekeceği-
Davacının kullandığı konut kredisi sebebiyle kendisinden alındığını iddia ettiği ekspertiz ücretinin tüketiciden istenebilecek zorunlu, makul ve belgeli masraf olup olmadığının belirlenip sonuca gidileceği-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-
4. HD. 13.04.2023 T. E: 2021/27155, K: 5378
Sözleşme Öncesi B.lendirme Formu kapsamında davacının sözleşme hükümleri hakkında bilgilendirildiğinin kabul edilmesinde hukuka aykırılık olmamakla birlikte sözleşmede bankanın tahsil edebileceği masraf ve komisyonlara ilişkin her hangi bir oran ve miktar belirtilmediği için bu tür işlemlere kredi grupları bakımından uygulanan; erken ödeme komisyonu, ipotek fek ücreti, dosya masrafı v.b. adlar altında kesilen masraf miktar ya da oranları sorulup karşılaştırılarak, bankanın yaptığı tahsilatların haklı olup olmadığı, tahsilatların miktarının uygun olup olmadığı, davacıya iadesi gereken tutar bulunup bulunmadığı hususlarında bankacılık hususunda uzman bilirkişiden rapor da alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
Davacıdan tahsil edilen ücretlerin, teknik anlamda erken ödeme mi yoksa yapılandırma işlemine mi ilişkin olduğu ve ekspertiz ücreti hususunda yapılan kesintinin zorunlu olup olmadığı noktasında rapor alınarak yapılan işlemin yapılandırma işlemi niteliğinde bulunması halinde, erken ödeme ücreti adı altında bir ücretin tüketicilerden alınmasında hukuka uygunluk bulunmadığı-
Davalı bankanın kredi borçlusuna sigorta yaptırmasındaki asıl amacının, kredi borcunu teminat altına almak olup,anılan sigortalar ile kredi borçlusu belli bir prim ödeme borcu altına girdiğinden sigorta kapsamına alınmasının davacı sigortalının da menfaatine olduğundan, davacıdan tahsil edilen konut sigorta primlerinin davalıdan tahsiline karar verilemeyeceği-
Genel kredi ve teminat sözleşmeleri nedeniyle davalı banka tarafından yapılan kesintilerin iadesi istemi-
Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemi-
Kasko poliçesinden kaynaklanan tazminat istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.