Duruşmada tefhim edilen «kısa karar»a aykırı «gerekçeli karar» yazılamayacağı—

Alacaklı vekilinin tazminat talebi bulunmadığı halde lehine tazminata hükmedilmesi doğru olmadığı gibi, borçlu vekili «takip konusu çeklere karşılık olmak üzere alacaklıya mal teslim ettiğini» ileri sürmüş ve 22.7.1994 tarihli bir belge ibraz etmişti ...