Kısmi dava açmamış(fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmamış) bulunan davacının fazlaya ilişkin haklarından zımnen feragat etmiş demek olduğu ve ıslahla bu feragat veya başka bir görüşe göre kesin hüküm sonucunu ortadan kaldırabilmenin mümkün olmadığı-

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı S. Bayar tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incele ...