Trafik kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-
4. HD. 10.04.2023 T. E: 2021/27252, K: 5152
Trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada; davacılar vekilinin, ıslah dilekçesi ile talep ettiği miktara hükmedilmesi, HMK'nun 176/2. maddesine aykırı olup, anılan dilekçesi ile talep edilen miktarın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
İhtiyati haciz kararına karşı itirazı düzenleyen İİK'nın 265. maddesinde,  mahkemenin yetkisinin itiraz edilebilecek nedenler arasında sayıldığı, yine aynı maddede borçlunun, ihtiyati haciz kararına huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebileceği düzenlenmiş olup, dosyada yapılan incelemede haciz tutanağının borçlulara tebliğine ilişkin bir tebligat parçası olmadığı gibi bu yönde bir iddianın da bulunmamasına   göre talep eden vekilinin ihtiyati haciz kararına itirazın süresinde yapılmadığına ilişkin istinaf itirazı yerinde olmadığı gibi borçluların ikametgahı ve kazanın meydana geldiği yer itibariyle ihtiyati haciz talebinde bulunulan İzmir Mahkemelerinin yetkili olmadığı da anlaşıldığından mahkemece bu gerekçeye dayanan itirazın kabulü ile ihtiyati haczin kaldırılmasına dair verilen kararda bir isabetsizlik olmadığı-
Mahkemece trafik kazası tesbit tutanağı tanzim etmiş bulunan polis memurlarının bilgilerinden yararlanmak suretiyle kusur durumunun açıklığa kavuşturulmasının gerekeceği-
Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemi-
Davalı İçişleri Bakanlığı aracın işleteni Emniyet Genel Müdürlüğüne izafeten davalı konumunda olup, sürücünün de haksız fiil faili durumunda olduğu, olayda hizmet kusuru bulunmadığı, aracın işleteninin, kusursuz sorumluluk ilkelerine göre oluşan zarardan, sürücünün kusuru oranında sorumlu olduğu, araç sürücüsünün de haksız fiil hükümlerine göre kusuru oranında zarardan sorumlu olacağı-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.