İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı İİK.’nun 4 ve 16. maddeleri uyarınca icra mahkemesine şikayette bulunulabileceği, emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasının, SSK İl Müdürlüğü hasım gösterilerek, o yöredeki iş mahkemesinde dava açılarak talep edilemeyeceği-

Dava,  emeklilik maaşının haczine itiraza  ilişkindir. Kırıkkale İcra Mahkemesince, 6183 sayılı Kanun uyarınca SSK tarafından alacağın tahsili için yapılacak takiplerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İş Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçes ...