Dava, yedieminlik ücretinin tahsili istemine ilişkin olup, davacının dava dilekçesinde toplam 709.756,00 TL alacağı olduğunu belirttiği, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, şimdilik 5.000 TL taleple davayı açmış olup, dava dilekçesinde HMK. 107. maddesinde gösterilen belirsiz alacak davası açtığına ilişkin bir beyanda bulunmadığı, HMK.'nın 109/2 fıkrası 01/04/2015 tarih 6644 sayılı Yasa'nın 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup davacının dava dilekçesinin kapsamı incelendiğinde talebin kısmi dava olarak kabulü ile kısmi davada talep edilen 5.000 TL'nin harcının da yatırılmış olduğu gözetilerek karar verilmesi gerekirken, kısmi davaya konu olmayan alacak kesimi için de harç yatırılması için ara kararla davacıya mehil verilmesinin ve buna dayanarak da davanın açılmamış sayılmasının doğru olmadığı-

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/12/2014 tarih ve 2014/832-2014/508 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anla ...