Belediye’nin PTT Bank’taki hesabı üzerine konulan haczin kaldırılmasına yönelik şikayetin, ilgili bankadan hesapla ilgili tüm kayıtların, hesap ekstrelerinin getirtilerek, hacze konu tutarın kaynağı ve niteliği araştırılarak bunların vergi, resim ve harç niteliğinde olduklarının veya kamu hizmetinde fiilen kullanıldıklarının tesbiti halinde, “hesaptaki paranın haczedilemeyeceği” sonucuna varılması gerekeceği-
Haczin kaldırılmasına ilişkin icra mahkemesi kararlarının kesinleşmeden infaz edileceği- Daha önce haciz kabil olmayan bir malın, daha sonra durum ve şartların değişmiş olması hâlinde haczi kabil hâle gelebileceği- Alacaklı vekili "borçlu belediyeye ait haciz talep ettiği araçların belediye meclis kararı ile fiilen kamu hizmetinde kullanılma durumunun ortadan kalktığını" ileri sürdüğünden, mahkemece bu husus değerlendirilerek, icra müdürlüğünün haciz talebinin reddine ilişkin kararının yerinde olup olmadığının incelenmesi gerektiği-
İcra Mahkemesine yapılan başvurunun, 5999 s. Yasa'nın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen Geçici 6. maddesi/son fıkrası gereğince haciz yapılamayacağından hacizlerin kaldırılmasına yönelik olup halen derdest olduğu, bu durumda bu başvuru ile dava konusu başvurunun farklı sebeplere dayandığı, derdestlik durumunun söz konusu olamayacağı o halde Mahkemece, haciz tarihi itibariyle uygulanması gerekli 5302 sayılı Kanun'un 7/son fıkrası uyarınca, haczedilen hesaplar üzerinde gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelir, vergi resim ve harç veya şartlı bağış olup olmadıkları ya da hesaplardaki paraların kamu hizmetinde fiilen kullanılıp kullanılmadığı belirlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinin gerekeceği-
Borçlunun 3. şahıslardaki (banka, sigorta şirketleri, belediyeye bağlı şirketler) alacakları ve tapudaki taşınmazlarına haciz konulması halinde, borçlunun haczedilmezlik şikayetinin 5393 sayılı Yasa'nın 15. maddesi kapsamında incelenerek sonuca gidilmesi gerekeceği, bu kapsamda 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilen bankalardan getirtilen hesap ekstrelerine göre hesaptaki paraların sigorta şirketlerinden borçlunun varsa alacaklarının ve tapudan gelen müzekkere cevaplarına göre taşınmazların haczinin kabil olup olmadığı belirlendikten sonra sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile bu yönden de şikayetin reddinin doğru olmadığı-
Mahkemece, 5393 sayılı Kanun'un 15/son maddesi uyarınca haciz konulan paraların niteliği gereği haczi kabil olup olmadıklarının veya kamu hizmetinde fiilen kullanılıp kullanılmadıklarının, haciz konulan banka hesapları üzerinde yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile tesbit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-
Belediye adına kayıtlı olan araçlar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına yönelik olarak şikayetin kabul edilebilmesi için, bu araçların fiilen kamu hizmetinde kullanılıyor olmaları gerektiği, belediyece bu konuda “kamu hizmetine tahsis kararı” alınmış olmasının sonuca etkili olmayacağı; aracın trafik tescil kaydına göre kamu hizmetinde kullanılıyor görünmesinin haczedilmezlik şikayetinin kabulü için yeterli olmayacağı-
5393 Sayılı Yasa'nın 15. maddesinin '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez '' hükmünü taşıdığı, yargılama sırasında haciz konulan hesaplar borçluya açıklattırılıp ilgili ekstreler celp edilip gerektiğinde bilirkişi aracılığı ile hesapların anılan madde kapsamında olup olmadığı belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile bir başka dosyada alınan rapor esas alınarak verilen kararın doğru olmadığı-
Ehliyetsizlik ve sahtecilik hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil isteği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.