«İtfa», «ödeme», «borçlu olunmadığı» gibi «borca itiraz» sebeplerinin, icra mahkemesinde İİK. 169/a-I’de öngörülen biçimde, «yazılı belge» ile isbat edilebileceği—

Alacaklı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; borçlu vekili tarafından merciye verilen itiraz dilekçesinde «takip dayanağı çeklerin kambiyo senedi vasfında olmadığı» ileri sürülmüş, ayrıca, «alacaklıya borçları bulunmadığı»da belirt ...
Aynı doğrultuda