Her ne kadar İİK'nun 18/3.maddesi gereğince aksine hüküm bulunmayan hallerde duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı icra mahkemesinin takdirine bırakılmış ise de, anılan takdir yetkisi mutlak bir seçimlik hak olmayıp, halin icabına göre işin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlarda mahkeme takdir yetkisini duruşma yapmaktan yana kullanmasının gerekeceği-

Temlik alacaklısı vekili, alacaklı Zülküf Y. tarafından borçlular aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; alacaklının Karşıyaka 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/4179 Esas sayılı dosyasında dosy ...