İİK.nun 84.maddesi uyarınca, yapılan kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça bakiye alacağın bu suretle saptanması gerekeceği-

Alacaklı tarafından borçlu hakkında 22.02.2005 tarihinde 14.561,00 TL asıl alacak, 16.675,5 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 31.236,50 TL alacağın takip tarihinden itibaren %75 reeskont faizi ve icra masrafları ile (B.K. 84 maddesi gereğince) birli ...