Borçlu şirkete Teb. Kan. mad 35 uyarınca, tebligat yapılabilmesi için, adresin borçlunun ticaret sicil adresi olması, bu adrese daha önce bir tebligatın çıkarılması, borçlu şirketin adresten taşınması veya adresin kapalı olması nedeni ile tebligatın yapılamamış olması gerektiği- Noterde yapılan sözleşmede belirtilen adrese Teb. Kan. mad 35/4. maddesine göre tebligat çıkartılamayacağı-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö. İ.roğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki ...