Hükme esas alınan rapor kaza tarihinde henüz yürürlükte olmayan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş olup kaza tarihinde geçerli olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü hükümlerine göre düzenlenmeyen maluliyet raporunun hükme dayanak yapılamayacağı- Kazaya sebep olan aracın kamyonet olması dikkate alındığında -TTK. mad. 3 ve 3095 s. K. mad. ve 2/1 uyarınca- avans faizine hükmedilmesi gerektiği- Davanın tam kabulle sonuçlanmış olmasına göre yargılama masraflarının davalılar aleyhine hükmedilmesi gerektiği-
Sağlık uzmanları bireysel riskler sigortası kapsamında maddi ve manevi tazminat istemi-
Bu vakfın amacının; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek olduğu, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerinin kurumlarca karşılanmayan kısmının vakıfça karşılanabileceği-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemi-
Davacının, davalılardan bonoya dayalı alacağına binaen yapılan takibe vaki itirazların iptaline-
Muris muvazaası iddiasına dayalı miras payı oranında tapu iptal ve tescil istemi-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, tedavi gideri ile işgöremezlik zararlarından oluşan maddi tazminat ve manevi tazminat istemi-
Kararın hüküm fıkrasında tesciline karar verilen vakıf senedini düzenleyen noterliğin adı ile vakıf senedinin tarih ve yevmiye numarasının yazılmamış olmasının doğru olmadığı-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.