Kararın hüküm fıkrasında tesciline karar verilen vakıf senedini düzenleyen noterliğin adı ile vakıf senedinin tarih ve yevmiye numarasının yazılmamış olmasının doğru olmadığı-

Dava dilekçesinde, vakfın tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY  KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra ...