Ayırt etme gücüne sahip    küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorunmludurlar.

 


 

Mülga Maddeler

Temyiz kudretini hâiz küçük veya mahcurlar:

EMK. 16-«Mümeyyiz bulunan küçükler ile mahcurlar,kanuni  mümessillerinin rızaları olmadıkca, bizzat kendi tasarruflarıyla iltizam edemezler.İvazsız iktisapta ve münhasıran şahsa merbut hakları kullanmakta bu rızaya muhtaç değillerdir. Haksız fiillerinden mütevellit zararlardan mes' uldürler.»