İcra ve İflâs Kanununun 11 inci babındaki iptâl davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötü niyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptâl davası açılabilir. İptâl davası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlâl etmez.