Davalıların tapu iptali ve tescil ve aile konutu şerhi konulmasına ilişkin dava nedeniyle davacı avukata vekaletname vermesi halinde, davalı bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda olduğundan, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü ile davacı avukatın haksız azil üzerine vekalet ücretinden kaynaklı alacak davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- 
Davacılar ile davalı arasında öğrenci yurdunda konaklama hizmeti verilmesine ilişkin sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 s. Kanun kapsamında kaldığı-
Tüketici kredisi niteliğindeki konut kredisinin teminatı amacıyla verilen ipoteğin fekki istemine ilişkin davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Projede yer almayan bazı ilave işlerin yapılmasına dair anlaşma üzerine yapılan ilave işlerin ödenmeyen bedellerinin tahsiline ilişkin davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Konut kredisinden kaynaklanan uyuşmazlığa tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılması gerektiği-
Ticari taşıt kredisinden kaynaklı itirazın iptali davasının  asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği- Mahkemece, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi var ise davaya bakmakla Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmesi gerektiği-
Bankanın hiç bir bildirim ve icra takibi yapmadan, tüketici kredisine kefil olan davacının maaşından yaptığı kesintiden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği- Görevle ilgili düzenlemelerin kamu düzenine ilişkin olduğu, taraflar ileri sürmese de, yargılamanın her aşamasında resen gözetileceği-
Niteliği bir “vekalet” sözleşmesi olsa da, hakem sözleşmesinde, hakem ya da hakem kurulunun görevi yargısal bir faaliyet olduğundan, yine arabuluculuk sözleşmesinde, arabulucunun görevi Devlet yargısını destekleyici bir faaliyet olduğundan “tüketici işlemi” olarak kabul edilemeyeceği gibi, avukatlık sözleşmesinde de avukatın görevi, yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden yargısal bir faaliyet olup, tüketici işlemi olarak kabul edilemeyeceği- 
Ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen tarafın yaptığı "eser sözleşmesi"nin de "tüketici işlemi" olduğu- Evin tamiratı ve dekorasyon işinden kaynaklanan menfi tespit davasının tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında davalıya ait trafik sigortalı aracın, dava dışı sürücü idaresinde iken meydana gelen trafik kazası nedeniyle davacı sigorta şirketinin ödediği hasar bedelinin sözleşme tarafı olan davalıdan tahsili istemine ilişkin davada, davalı sigortalının şirket olduğu ve tüketici sayılamayacağı ve davacı Sigorta A.Ş'nin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı bulunduğu ve bu halde davanın, TTK.nun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu  ve  Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerektiği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • kayıt gösteriliyor