Davalı yüklenicinin inşaa ettiği binanın bir bağımsız bölümüne isabet eden arsa payını davacıya sattığı, söz konu bağımsız bölümün mesken niteliğinde olduğu, 6502 sayılı yasada tanımlandığı şekilde davalı/yüklenicinin satıcı, davacı/alıcının da tüketici olduğu anlaşıldığından Tüketici Mahkemesi' nin görevli olduğu-
Niteliği bir “vekâlet” sözleşmesi olsa da, hakem sözleşmesinde, hakem ya da hakem kurulunun görevi yargısal bir faaliyet olduğundan, yine arabuluculuk sözleşmesinde, arabulucunun görevi Devlet yargısını destekleyici bir faaliyet olduğundan “tüketici işlemi” olarak kabul edilemeyeceği gibi, avukatlık sözleşmesinde de avukatın görevi, yargının kurucu unsuru olan ve bağımsız savunmayı temsil eden yargısal bir faaliyet olup, tüketici işlemi olarak kabul edilemeyeceği-
Taraflar arasındaki sözleşme iptali ve hukuka aykırıkların giderilmesi davasında, davacı dernek yönünden yapılan değerlendirmede, davalı banka ile tüketiciler arasında imzalanan, kart hizmet sözleşmeleri, Passolig İnternet şubesi kullanım koşullarına ilişkin Passolig internet sitesindeki kullanıcı sözleşmelerinin, elektronik kart uygulamasının gerekleri ile bağdaşmayan kişisel verilerin gizliliği temel kuralına, davalı bankanın internet kullanımından kaynaklı problemlerde sorumsuzluğuna ilişkin temel hukuk kuralına aykırı, dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan genel işlem şartı hükümlerinin geçersizliğinin tespitine, sözleşmenin banka ile tüketici arasındaki özel hukuktan doğan işlemlerde hüküm ifade etmesi nedeniyle davanın davalı banka yönünden kısmen kabulü ile önceden imzalanan sözleşmelerdeki temel hukuk kurallarına aykırı genel işlem şartlarının geçersizliğine, 6222 sayılı Yasanın sair uygulamalarında 4077 sayılı ve 6502 sayılı Yasalara aykırı Tüketici aleyhine başkaca düzenleme bulunmaması nedeniyle, gelecekteki hak ihlallerinin önüne geçilmesi için tüketicilerle imzalanan sözleşmenin geçersizliğine, tüketici yasasına aykırılıkların giderilmesine yönelik bakiye taleplerin reddine karar verilmesinin isabetli olduğu-
Davacı ile davalı arasında tüketici kanununda tarif edilen şekilde hizmet alımı ilişkisi bulunduğundan, 4077 s. K. mad. 23 uyarınca tüketici mahkemelerinin görevli olduğu- Görev kurallarının, yetki kurallarından da önce uygulanacağı-
Y.in kamu düzenine ilişkin olmadığı hâllerde tarafların yetki sözleşmesi (HMK m. 17) ile başka bir mahkemeyi yetkili kılabileceği gibi bu durumda yetki itirazının ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebileceği, yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekeceği; yetki itirazında bulunan tarafın, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirmek zorunda olduğu- 6502 s. Tüketici Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümlerinin uygulanacağı- Mesken elektrik aboneliğinin bulunan davalı ile davacı arasındaki uyuşmazlığın sözleşmeye aykırılıktan kaynaklandığı, sözleşmenin taraflarından birinin tüketici, diğerinin satıcı, uyuşmazlığın da tüketime konu mala ilişkin olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığı- Mahkemenin hem yetkisine hem de görevine ilişkin bir itirazın ya da incelemenin söz konusu olduğu hâllerde mahkemenin öncelikle görevli olup olmadığı hakkında bir karar vermesi, görevsiz ise öncelikle görevsizlik kararı verip, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve yetki itirazı hakkında bu görevli mahkemede bir karar verilmesi gerektiği-
Hırsızlık olayının yaşandığı otel ile bu otelde konaklama konusunda sözleşme imzalanan aracı şirkete karşı açılan maddi manevi tazminat istemine ilişkin uyuşmazlıkta tüketici mahkemelerinin görevli olduğu-
Aracın ikinci el olması veya davalı satıcı şirketin devirde vekaleten hareket etmesinin davacının tüketici vasfını ortadan kaldırmayacağı, satın alınan aracın hemen sonra motor arızası verdiği ileri sürülerek ayıp oranında indirim ve maddi zararın tahsili istemli uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davacı ile davalı (öğretmen) arasında ikinci el araç satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemelerde görülmesi gerektiği-
Bireysel krediler tüketici kredilerinin çeşitlerinden olup, bankanın icra takibi olmadan haksız konulan blokenin iptali ile isirdat istemli davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davacıların davalı müteahhitten satın aldığı dairelerin teslim edilmemesi nedeniyle tapu iptali ve tescili olmadığı takdirde daire bedelinin ödetilmesi istemine ilişkin açtıkları davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • kayıt gösteriliyor