İcra ve İflas Kanunu’nun 292/son maddesi uyarınca konkordato talep eden şirket hakkında geçici mühlet kararının kaldırılması ile iflâs kararının verilmesinin gerektiği durumlarda konkordato talep eden borçlu şirketin duruşmaya davet edilerek dinlenmesi gerektiği-
Alacaklar arasında ayrım yaratacak şekilde, her bir adi alacaklı için farklı vadelerden başlayıp, farklı taksit sayısı ve miktarında ödeme seçeneklerini içeren proje hazırlanmak suretiyle konkordatoda temel ilke olan eşitlik ilkesine aykırı davranılmış olacağı-
Konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden karar verilemeyeceği-
Konkordato talep eden borçlu şirketin yetkili temsilcisinin yargılama sırasında mahkemeye çağırılarak dinlenmeden karar verilmesinin doğru görülmediği-
Konkordato sürecinde, dava teorisinin aksine yargılama sırasında değişen sermaye artırımı, iş ortaklığı yapılması gibi durumların da nazara alınması ve değişen hususların projenin uygulanabilirliğine etkisinin tartışılması gerektiği- Dosyaya ibraz edilen maden sahasının işletilmesine yönelik iş ortaklığı anlaşmasının projenin uygulanabilirliğine etkilerini değerlendirilen rapor tanzimi yoluna gidilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle ortaklık sözleşmesinin projenin uygulanamadığının kanıtı olarak nitelendirilmesinin hatalı olduğu- Borca batıklığın tespitinde TTK 376 uyarınca borçlu malvarlığının rayiç değerlerinin dikkate alınması gerekirken, yalnızca şirket hesap ve kayıtlı üzerinde yapılan inceleme sonuçlarıyla yetinilmesinin hatalı olduğu-
6. HD. 29.09.2021 T. E: 1794, K: 500-
15. HD. 24.05.2021 T. E: 4178, K: 2093-
Konkordato mühleti talep edildikten sonra koşulların oluşması halinde, davadan feragat edilse de, iflas kararı verilmesi gerektiği-
Konkordato talep eden borçlu şirketlerin yetkili temsilcisinin yargılama sırasında mahkemeye çağrılarak dinlenmediği, kanunun amir hükmünün yerine getirilmediğinin dosya kapsamından anlaşılmadığı- Mahkemece, İİK’nın 292.maddesi uyarınca borçlu vekilinin duruşmaya çağrılıp dinlendiği belirtilmiş ise de kanunun düzenlenme amacının borçlu asilin dinlenmesi olduğu dikkate alındığında, borçlu vekiline tebligat çıkarılması ve dinlenmesinin geçerli olmadığı bu nedenle konkordato talep eden borçlu şirketlerin yetkilisinin mahkemeye çağrılarak dinlenmeden yazılı şekilde karar verilmesinin doğru görülmediği-
Konkordato talep eden borçlu şirket yetkilisi mahkemeye çağrılarak dinlenmeden karar verilemeyeceği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • kayıt gösteriliyor