İcra dosyası ile ilgili karar verilmek üzere dosya kendisine gönderilen mahkemece, kök dosya ile ilgili olarak icra mahkemesinin icranın geri bırakılmasına ilişkin kararı dikkate alınarak, şikayet konusu devam eden dosyada da icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiği-
-6352 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin Anayasaya aykırı olduğuna dair yapılan başvuru üzerine verilen- Anayasa Mahkemesi'nin  04.07.2013 T. E: 2012/100, K:84 sayılı kararı-
Zarar görenler tarafından açılan ilk tazminat davasında, davalı belediyenin hizmet kusuruna dayanıldığı için belediye yönünden idari yargının görevli kabul edilmesi doğru ise de, eldeki dava, rücu nedenine dayalı itirazın iptaline dair davanın, ilamsız icra takibinin itiraz sebebiyle durması üzerine açılan takip hukukuna özgü itirazın iptali davası olması sebebiyle İİK. 1 ve 67 gereğince asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekeceği-
Her asliye mahkemesinin bulunduğu yerde bir icra dairesi bulunacağı- İşi çok olan yerlerde birden fazla icra mahkemesi bulunabileceği, bu durumda, bunlar arasında teknik anlamda bir «görev bölümü» ve «görev uyuşmazlığı» söz konusu olamayacağı–
Belediye Encümenlerinin ceza kararlarının, icra dairelerinde takip konusu yapılamayacağı-
Devletin akitten veya haksız fiilden doğan alacakları ile, kişilerin devletteki hak ve alacakları hakkında İcra ve İflâs Kanunu hükümlerinin uygulanacağı-
Ayrıca icra memuru bulunmayan yerlerde icra işleri mahkeme başkâtipleri tarafından görülüp kendilerine yetkili mercilerce icra işlerinde kâtip olarak çalışmak yetkisi verilmiş olmayan mahkeme katiplerinin, icra memuruna vekâleten vazife görmeyeceği–
Hakimin kaza çevresi dışında kalan bir yerde kendisinin keşif yapamayacağı–
  • kayıt gösteriliyor