• 6352 sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi

    Maddeyle, icra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalışacak icra katipliği kadrosu ihdas edilmektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, icra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan yazılı sınav ve yine Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra katipleri, merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra dairelerinde görev yapan kadrolu icra katiplerinin yeterli olmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde adalet komisyonlarınca icra dairelerinde zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilecektir.

    Ayrıca, icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin izin ve hastalık gibi herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda bu görevin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmaktadır.


  • 538 Sayılı Kanuna ait Hükümet Tasarısı Gerekçesi

     «Bu maddede, esasa taallûk eden bir değişiklik yapılmamış, üçüncü fıkrada ayrıca icra memuru olmayan yerlerde bu görevin mahkeme başkâtipleri tarafından görülebileceği ifade olunmasına rağmen, 4 üncü fıkrada, adalet teşkilatı, sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde icra vazifesinin mahkeme kâtipleri tarafından yerine getirileceğine dair hükmü, tatbikatçıları yanıltıcı mahiyette bulunmuş olduğundan bu görev ve yetkilerin mahkeme başkâtibi, yokluğu halinde zabıt kâtibi tarafından yerine getirileceği açıklanmıştır.»