• Sulh mahkemelerinin, icra mahkemesi durumunda olduğu haller–

   Sulh mahkemesi olan yerlerde, bu mahkemelere yetkili oldukları işlerde dahi vekaletçe icra selahiyeti verilmedikçe, mezkür mahkemeler icra işlerinde yetki sahibi olamazlar. Sulh mahkemelerine 3474 sayılı kanuna göre, asliye işlerini g ...

  Ad. Bak. H. İş. U. Müd. 25.8.1945 T. • Mahkeme kâtiplerinden icra işlerinde faydalanılması–

   İcra işlerinde tek memur tarafından yürütülmesinin imkansız olduğu ahvalde, mahkeme kâtiplerinden, icra işlerinde de faydalanmak mümkün olup ancak; tatbikatta icra memuruna her gün bir başka mahkemenin kâtiplerinden birisinin icra işlerinde ...

  Bakanlık Müdürler Kurulu, 29.12.1953 T. 136 sayı • Kasa ve pul hesaplarının doğrudan doğruya icra (ve iflâs) müdürleri tarafından tutulacağı–

  İcra ve İflâs Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrası ve İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesinin 3. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre, icra ve iflâs dairelerinin sorumlu amirleri ve iflâs memurlarıdır.< ...

  Ad. Bak. HİGM. 25.10.1971 T. ve 29758 s. Mütalâa • Mevcut genelgelerin yürürlükten kaldırılması-

  Ülkemiz tarihi bir dönemden geçmekte olup, Cumhuriyetin kuruluşunu takiben gerçekleşen hukuk devriminden sonra en kapsamlı hukuk ve adalet reformu süreci yaşanmaktadır.

  Sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmel ...

  (T.C. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı, B.03.0.MUS.0.00.00.02/1 sayılı, 01.01.2006 Tarihli ve 1 Nolu Genelge) • İcra memuruna başkâtibin vekaleti–

   Başkâtipler, icra memurlarının gaybubetinde memura vekaleten icra memuru vazifesi görürler. İcra memurunun vazife başında olduğu ahvalde, mahkeme başkâtiplerinin, icra işlerinde istihdamına mevzuat müsait değildir.


  ...

  Ad. Bak. H. İş. U. Müd. 23.7.1953 T. 2 - Mt./1953 • İcra işlerinde, mahkeme başkâtiplerinden yararlanılması hk.–

  ...Nezdlerinde kâtip kadrosu bulunmayan icra memurlarının işin nev’i mahiyeti ve hacmi gerektiriyorsa, katibin birlikte götürülmesini icap ettiren sebepleri zabıtnamede ve mahallinde tutulacak tutanakta göstermeleri, işlemlerin yalnız başına ...

  Ad. Bak. HİGM. 14.2.1966 T. ve 3047 s. Müt. • İcra kâtipliği görevi–

   Kadrolarında icra kâtibi olan icra memurluklarında mahkeme kâtiplerinin icra işlerinde istihdamları caiz değilse de, ayrıca icra işleri ile iştigal etmek üzere tavzif kılınmış icra katibi bulunmayan ahvalde, icra işleri için mahkeme zabıt kâ ...

  H.İ.U. Müd. 23.7.1953 T. 2 - Mt./1953