Davacı Hazine tarafından dava konusu parselle ilgisi olmadığı halde sehven oluşturulan 2-B tapusuna dayanılarak dava açıldığı, açıkça 6831 Sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca orman ve aynı yasanın 17/2. maddesi uyarınca orman içi açıklık iddiası ile açılmış bir dava bulunmadığı anlaşıldığından, yargılamaya hâkim olan ilkelerden HMK 26 ( HUMK 74 ) maddesinde düzenlenen taleple bağlılık ilkesi uyarınca, bu hususların re'sen gözetilemeyeceği, hazine tarafından her zaman orman ve 17/2 maddesine dayanılarak orman içi açıklık iddiasıyla dava açılabileceği-

Taraflar arasındaki "kadastro tespitine itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Çameli Kadastro Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 22.11.2011 gün, 2010/52 E.- 2011/196 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından isten ...