Önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davasında, akrabalar arasında yapılan her temlikte somut uyuşmazlığın niteliğine göre temlikin hibe veya miras hukukuyla ilgili amaçlarla yapılmış olup olmadığının yöntemince ispatı aranması ve ispatı halinde önalım hakkının kullanılmasının mümkün olamayacağının kabul edilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Görele Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 02.04.2010 gün ve 2008/501 E., 2010/157 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vek ...