Dava konusu, baz istas­yonu yönetmeliğe (Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik) uygun olarak kurulmuş ve yönetmelikte öngörülen limitler dahilinde çalışmakta ise de, davacı ve ailesinin psikolojik olarak huzursuz olması nedeniyle baz istasyonunun kaldırılmasına karar verilip veri­lemeyeceğine yönelik olduğu; davaya konu baz istasyonunun Şirketlerince sökülerek kaldınldığı, buna ilişkin B. Teknolojileri ve İletişim Kurumu yazısının bulunduğu, bu durumda davanın konusuz kaldığı-

  Dava, davalı B.'a ait elektrik direğine diğer davalı tarafından montajlanmış GSM Baz istasyonunun sağlık yönünden endişe yarattığından bahisle kaldırılması istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkilinin evinin 25 metre kadar yakınındaki boş ...