İmar ve ihya tek başına taşınmazın mülkiyetinin kazanılması için yeterli bir olgu olmayıp; 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 17. maddesindeki yollama gereğince aynı Kanunun 14. maddesinde belirtilen zilyetliğin nizasız fasılasız ve malik sıfatıyla 20 yıldan fazla sürmesinin gerekeceği, 20 yıllık süre imar ve ihyanın tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanacağı-

Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 18.11.2009 gün ve 2006/453 E., 2009/307 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından ...