Haksız açılan ihalenin feshi davası nedeniyle gayrimenkulün geç teslim alınmasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, yasal dava açma hakkının sınırlarının aşıldığı ve ihalenin feshi davası nedeniyle davacı taşınmazı geç teslim almış olduğu, oluşan zararla davalının eylemi arasında uygun illiyet bağının mevcut olduğu ve davacının taşınmazını geç teslim almasından kaynaklanan zararının kapsamı belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

Davacı ... Tic.Ltd.Şti. vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 20/09/2011 gününde verilen dilekçe ile haksız açılan ihalenin feshi davası sonucu gayrimenkulun geç teslim alınması nedeniyle tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonun ...