İdare mahkemesindeki davası sebebiyle maddi ve manevi olarak zarara uğranıldığının öne sürüldüğü davada, uyuşmazlık konusu miktarın aleyhe hükmedilen vekâlet ücreti ve manevi tazminat istemiyle birlikte temyiz kesinlik sınırının altında kalması halinde, anılan karara karşı temyiz yoluna başvurulmasının miktar itibariyle mümkün olmadığı-

1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı Yargıtay 4. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapılan yargılama sonunda davanın esastan reddine karar verilmiştir. 2. Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk G ...