Mahkemece, davacı alacaklıya davalıdan temlik alan dava dışı kişinin davaya dahil edilip edilmeyeceği, edilmeyecekse davalıdan tazminat talep edilip edilmeyeceği hususunda seçimlik hakkının hatırlatılması , alacağı temlik alan dava dışı kişinin davaya dahil edilmesinin istenilmesi halinde taraf teşkilinin sağlanması, davaya dahil edilmesinin istenilmemesi halinde davada taraf olarak gösterilen davalının tazminat ile sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan ve davacıya seçimlik hakkı hatırlatılmadan yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı İ. D. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü ...