1.10.1966 tarihli Kararname ve bu kararnamenin uygulama şeklini gösteren yönetmelik hükümleri uyarınca Suriye uyruklu kişilere ait taşınmazlara Hazinece el konulduğu, bu şahıslar tarafından yapılan her türlü satış, bağış ve benzer tasarrufi işlemlerin geçersiz olduğu, böyle bir yerin olağanüstü zamanaşımı ve zilyetlik yolu ile de kazanılamayacağı-

Taraflar arasındaki "tespite itiraz " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay Kadastro Mahkemesi'nce son olarak davanın kısmen kabul ve reddine dair verilen 25.11.2009 gün ve 1995/17 E., 2009/29 K. sayılı kararın incelenmesi davacı M. İ. t ...