Payından az yer kullandığını ileri süren paydaşın sorununun elatmanın önlenmesi davasıyla değil kesin sonuç sağlayacak taksim veya şüyuun satış yoluyla giderilmesi davası açmak suretiyle çözülebileceği-

Taraflar arasındaki "E.tmanın önlenmesi ve kal" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Niksar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 3.3.2011 gün ve 2010/698-2011/158 sayılı karann incelenmesi davalılardan Recai Öncü vekili tara ...