"Muhatabın dışarıda olduğu" bilgisini veren komşunun açık kimliğinin tespit edilmediği görüldüğünden, bu hâliyle yapılan işlemin tebligat memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı ve tebliğin usulsüz olduğu-

Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 30.06.2014 tarih ve 2014/429 E., 2014/543 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2 . Hukuk Da ...