Dosyaya sunulan iyileştirme projesinin, borçların tasfiyesinin nasıl yapılacağı ile ilgili veriler içermediği, hedeflenen karların ve alınacak tasarruf tedbirlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin somut bilgi ve belgeler sunulmadığı, projenin uygulanabilirliğine ilişkin proforma gelir ve gider tablolarına yer verilmediği, iyileştirme projesinin şirketin mali tabloları ile karşılaştırılmasının ve denetlemesi imkanının bulunmadığı, davacı şirketlerin iyileştirme projesinin şirketlerin mali durumlarının iyileşmesini sağlayacak somut veriler içermediğinden ciddi ve inandırıcı olmadığı, bu nedenle davacı şirketlerin borca batık olmaları halinde iflaslarına karar verilmesi gerekeceği-

Davacılar vekili, müvekkili şirketlerin grup şirket olduğunu tarım ürünleri ve zirai ilaçların yurt içi ve dışı pazarlama, üretim faaliyetleri ile iştigal ettiklerini, şirketlerin aktiflerinin pasiflerini karşılayamadığını, borca batık hale geldikler ...